DETAIL KNIHY

CVIČENÍ PAMĚTI PRO KAŽDÝ VĚK

CVIČENÍ PAMĚTI PRO KAŽDÝ VĚK

CVIČENÍ PAMĚTI PRO KAŽDÝ VĚK
Autor: Suchá, Jitka
Nakladatel: PORTÁL
EAN: 9788026201403
Žánr: Společenské vědy
Rok vydání: 2012
Stav: Není skladem
CENA: 249 Kč
Anotace

Asi každý má nìkdy pocit, že èím dál víc zapomíná a pamì už není, co bývala. Kniha nabízí možnost, jak si ji stále udržovat v kondici. Zahrnuje testy na rùzná témata, které ètenáø mùže samostatnì vyplnit a podle klíèe zkontrolovat správnost øešení a úroveò svých znalostí. Kapitoly jsou pøipraveny podle toho, která kognitivní funkce je pøevážnì procvièována. Úlohy na rùzná témata jsou jednoduché i nároènìjší. Nìkomu jsou bližší názvy filmù nebo pøísloví, jiný se vyzná víc v historii nebo v druzích piva, mùžeme oživit znalosti ze zemìpisu nebo z fyziky a ovìøit si logické èi matematické schopnosti. Kniha obsahuje také struèný teoretický úvod o kognitivních funkcích a návody, jak si uchovat mozek co nejdéle svìží. Je vhodná i pro seniory, ale hlavnì pro každého, kdo má zájem o trénink své pamìti.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.