DETAIL KNIHY

HANIN KUFŘÍK

HANIN KUFŘÍK

HANIN KUFŘÍK
Autor: Levine, Karen
Nakladatel: PORTÁL
EAN: 9788026205210
Žánr: Historie
Rok vydání: 2013
Stav: Skladem
CENA: 189 Kč
Anotace

Pøíbìh sourozencù Hanky a Jiøího Bradyových, kteøí se po deportaci rodièù rázem octli sami v Novém Mìstì na Moravì. Ovšem po nìkolika mìsících i je - desetileté židovské dìti odvezli do terezínského ghetta. Jiøí nakonec díky mnoha šastným náhodám válku pøežil, v osmaètyøicátém pøed komunisty utekl do Kanady, kde se postupem èasu vypracoval na respektovaného podnikatele. O své milované sestøe ale nedokázal vypátrat žádné zprávy. Až desítky let po válce ho našla Tuniko Išioka, zakladatelka tokijského centra pro zkoumání holocaustu, které nedal spát tajemný kufr s jménem Hanah. Ta po mnoha letech pátrání našla Jiøího a zrekonstruovala i osud jeho malé sestry. Kniha je urèena uèitelùm základních škol, kteøí knihu mohou využívat pøi výuce dìjin druhé svìtové války, a ètenáøùm memoárové literatury z druhé svìtové války.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.