DETAIL KNIHY

KDYŽ DĚTEM NEJDE ČTENÍ 02

KDYŽ DĚTEM NEJDE ČTENÍ 02

KDYŽ DĚTEM NEJDE ČTENÍ 02
Autor: Emmerlingová, Stanislava
Nakladatel: PORTÁL
EAN: 9788026205241
Žánr: Pedagogika
Rok vydání: 2013
Stav: Skladem
CENA: 145 Kč
Anotace

Pracovní listy umožní uèitelùm i rodièùm úèinnìji pomáhat dìtem pøi jejich problémech se ètením. Dìti se uèí èíst pomocí hry, využívá se i prožitku a obrazného pøepisu, tedy èinností zamìstnávajících pravou mozkovou hemisféru. Tak je možno zintenzivnit èinnost mozku pøi uèení, a tedy zvýšit úspìšnost nápravy poruchy ètení. Kromì toho tento zpùsob uèení dìti baví. Publikace navazuje na úspìšný pøedchozí díl a je zamìøena na nácvik motorického ètení a zvládnutí plynulého ètení uzavøené slabiky a slov s touto slabikou s dùrazem na porozumìní èteným slovùm.
Mgr. Stanislava Emmerlingová je pedagožka, dlouhá léta pùsobí v pedagogicko psychologických poradnách v severovýchodních Èechách a externì pøednáší na katedøe speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze. V Portálu vyšly její pøíruèky Když dìtem nejde ètení 1, 2 a 3.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.