DETAIL KNIHY

KNIHA KELTSKÉ MOUDROSTI

KNIHA KELTSKÉ MOUDROSTI

KNIHA KELTSKÉ MOUDROSTI
Autor: O'Donohue, John
Nakladatel: PORTÁL
EAN: 9788026220565
Žánr: Esoterika
Rok vydání: 2023
Stav: Skladem
CENA: 369 Kč
Anotace

V novém vydání vychází dnes již kultovní kniha inspirovaná starou keltskou moudrostí, poezií a spiritualitou. Výjimeèný znalec keltské kultury, básník a duchovní John O’Donohue, v ní zve ètenáøe, aby vstoupil do posvátného svìta keltské tradice, kde není rozdílu mezi lidskou duší a tím, co je vìèné, mezi viditelným a neviditelným, lidským a sakrálním. V knize inspirované starými pøíbìhy, poetickou modrostí i aktuálními úvahami dotýkajícími se obecnì lidských témat hovoøí o pøátelství, sounáležitosti, samotì, kreativitì, lásce i smrti. Spojuje jedineèné postøehy keltské spirituality s moderní dobou a jejími potøebami a naléhavì vyzývá k poznání duše každého èlovìka.
John O’Donohue byl pùvodem Ir, získal doktorát z filozofie náboženství v Tübingen, zabýval se Mistrem Eckhartem. Jako filozof, básník a duchovní otevíral široké veøejnosti zdroje keltské moudrosti a tradice, jimiž se celý život zabýval. Je autorem øady knih.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.