DETAIL KNIHY

MÍČE,MÍČKY A HRY S NIMI

MÍČE,MÍČKY A HRY S NIMI

MÍČE,MÍČKY A HRY S NIMI
Autor: Borová, Blanka
Nakladatel: PORTÁL
EAN: 9788026201076
Žánr: Společenské vědy
Rok vydání: 2012
Stav: Skladem
CENA: 215 Kč
Anotace

Soubor her pro dìti ve vìku od 4 do 9 let Hry s míèi rozvíjejí obratnost a pohybové schopnosti. Soubor her a cvièení obsahuje øadu námìtù pro hry s míèi rùzných velikostí, pomocí nichž se zábavnou formou procvièuje házení, koulení, kopání, odrážení pomocí pálky a hole. To vše slouží k nácviku potøebných základních pohybových dovedností a jako prùprava pro míèové sporty. U nìkterých námìtù jsou uvedeny varianty pøizpùsobené pro jednotlivce, pro dvojici a pro skupinu. Pøíruèka poskytuje i struèné informace o nejbìžnìjších míèových hrách, jako je napøíklad kopaná, házená, vybíjená, florbal. Je urèena pøedevším uèitelkám mateøských škol a vyuèujícím prvního stupnì škol základních, ale i vychovatelkám ve školních družinách, vedoucím zájmových kroužkù, trenérùm sportovních oddílù a také rodièùm.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.