DETAIL KNIHY

OBEJMĚTE SVÉ VNITŘNÍ DÍTĚ

OBEJMĚTE SVÉ VNITŘNÍ DÍTĚ

OBEJMĚTE SVÉ VNITŘNÍ DÍTĚ
Autor: Dvořák, Ladislav
Nakladatel: PORTÁL
EAN: 9788026208969
Žánr: Společenské vědy
Rok vydání: 2004
Stav: Skladem
CENA: 277 Kč
Anotace

Tato kniha je o setkání s našimi nejhlubšími pocity - s naší citlivostí, zranitelností a opravdovostí. Je o radosti a smutku, o lásce a hnìvu, o hlubším prožitku, který se skrývá za naší každodenní skuteèností - zkrátka o dítìti v nás. Dobrý vztah k našemu "vnitønímu dítìti" nám umožní s pochopením a láskou pøijmout i jeho negativní pocity - bolest, strach a hnìv. To pomáhá vyléèit naše stará zranìní a dodává novou nadìji na cestì životem, která nás ještì èeká. V první èásti knihy Radost z prožívání budete mít pøíležitost setkat se se svým vnitøním dítìtem v jeho rùzných podobách. Najdete zde øadu experimentù, které vám umožní vyzkoušet si na vlastní kùži setkání s vnitøním dítìtem, popis nìkterých problémù, s nimiž se pøi tom mùžete setkat, a návrh, jak je øešit. Nejprve se setkáte se se svým radostným a kreativním dítìtem a poté se smutným a zranìným dítìtem. Pak se zamìøíme na jeho strach, hnìv a úzkost. V této èásti budete mít také pøíležitost poznat a "vychovávat" svého "vnitøního rodièe", který v nás vede s vnitøním dítìtem neustále dialog - aby byl dostateènì citlivý a souèasnì pevný, tak aby byl tvému dítìti oporou. Druhá èást - Osvoboïte své vnitøní dítì - je zamìøená na práci se zakletími, které jsme pøi své výchovì pøijali, a na zdravý rozvoj a rùst našeho vnitøního dítìte. Cílová skupina: Dospìlí ètenáøi zajímající se o svùj osobní rùst, o vyléèení citových ran… - poslední dobou je toto téma hodnì populární

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.