DETAIL KNIHY

PSYCHOLOGIE ATKINSONOVÉ A HILGARDA

PSYCHOLOGIE ATKINSONOVÉ A HILGARDA

PSYCHOLOGIE ATKINSONOVÉ A HILGARDA
Autor: Nolen-Hoeksema, S.
Nakladatel: PORTÁL
EAN: 9788026200833
Žánr: Psychologie
Rok vydání: 2012
Stav: Skladem
CENA: 2765 Kč
Anotace

Pøepracované vydání jedné z nejužívanìjších uèebnic psychologie na svìtì. podává ucelený pøehled nejdùležitìjších psychologických poznatkù a nových výsledkù výzkumù, pøièemž kombinuje vìdecký pøístup se srozumitelným jazykem. Autoøi zdùrazòují propojenost psychologického a biologického bádání. V knize jsou pokryty hlavní oblasti psychologie:

 • historie a metodologie oboru
 • neurobiologické základy lidského chování
 • kognitivní psychologie
 • emoce a motivace
 • psychologie osobnosti
 • psychický vývoj
 • sociální chování
 • psychopatologie
 • psychoterapie
 • Text je doplnìn množstvím schémat, fotografií a grafù. Vede ètenáøe k utváøení vlastních názorù a umožòuje dùkladné opakování získaných poznatkù. V Portálu rovnìž vyšly Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda (2011) od Johna G. Carltona, obsahující testové otázky a úkoly k procvièení nesmírného množství dat této uèebnice. Kniha vychází v novém èeském pøekladu. Ten mìl za pøedlohu patnácté anglické vydání, které bylo dùkladnì pøepracováno a aktualizováno. Kniha je urèena vysokoškolským studentùm psychologie, uèitelství, lékaøství a rùzných sociálních oborù, psychologùm, pedagogùm, sociálním pracovníkùm, zdravotníkùm, støedoškolákùm pøipravujícím se na studium psychologie a dalším zájemcùm o psychologii.
  První vydání modernì pojaté uèebnice psychologie pøipravil Ernest Hilgard, profesor psychologie na Stanfordovì univerzitì (USA). Postupnì se uèebnice stala známou jako dílo editorù Atkinsonové a Hilgarda. Dnes je tato nesmírnì úspìšná kniha prùbìžnì aktualizována týmem, který se vydání od vydání mìní.

  Kontaktujte nás

  Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.