DETAIL KNIHY

ZVUKOVÁ BÁZE ŘEČOVÉ KOMUNIKACE

ZVUKOVÁ BÁZE ŘEČOVÉ KOMUNIKACE

ZVUKOVÁ BÁZE ŘEČOVÉ KOMUNIKACE
Autor: Skarnitzl, Radek. Šturm, Pavel. Volín, Jan
Nakladatel: KAROLINUM
EAN: 9788024632728
Žánr: Jazykověda
Rok vydání: 2023
Stav: Skladem
CENA: 220 Kč
Anotace

Publikace Zvuková báze řečové komunikace představuje české veřejnosti nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Ve snaze nabídnout komplexní pohled na zvukové systémy jazyků se věnuje segmentálním i prozodickým jevům z několika vzájemně se doplňujících hledisek. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu. Popis segmentální úrovně se kromě vokalických a konsonantických systémů zabývá též interakcemi, k nimž dochází v souvislé řeči. Důkladně je pojat systémový (fonologický) přístup k segmentálním jednotkám a k systematickým procesům. Popis suprasegmentální úrovně vychází ze slabiky jakožto klíčové jednotky řečové produkce i percepce. Důraz je kladen na prozodickou strukturu řeči, na lexikální přízvuk a na melodické a rytmické vlastnosti řeči. Jedním z cílů knihy je rovněž sjednotit rozkolísanou terminologii řečových věd

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.